தூது சென்றிடு கிளியே

ராகம்: திலங்

தூது சென்றிடு கிளியே ... கிளியே

தூது சென்றிடு கிளியே

வேங்கட மாமலை சென்று அங்கு

வேங்கடவாணனிடம் என் காதலை சொல் கிளியே  .... ( தூது )

 

அவனை பிரிந்து நான் எத்தனை நாள் கடவேன்

கைத்தலம் பற்றிட விரைந்து வரச்சொல் கிளியே  .... ( தூது )

 

பேதை நான் பெண் என்பதை மறந்தேன்

நாணத்தை துறந்து உன்னை தூது சொல்ல பணிந்தேன்  ...  ( தூது )

 

Click Here for AUDIO (under construction)

Top

Songs Index